Elektriska Drivsystem

Elektriska drivsystem

Regleringsalgoritmer för flera typer av elmaskiner tas fram utifrån olika applikationsbehov för att utnyttja drivlinan maximalt inom specificerat arbetsområde. Avancerad funktionalitet kan inkluderas i maskinregleringen för optimering av verkningsgrad inom olika varvtalsintervall vid både motordrift och regenerering. Exempel på elmaskinsreglering är space-vector reglering och modulationstekniker.

Modellering av elmaskiner utförs genom analytiska modeller och FEM. Validering av maskinstyrning och konstruktion görs utifrån  designkriterier som verkningsgrad, moment/effekt täthet eller elmaskinens robusthet mot olika typer av maskinfel.

Modellering kan utföras för:

  • PMSM/BLDC
  • Asynkronmaskin
  • Reluktansmaskin
  • Likströmsmaskin